Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
Sekkebegrepet frontotemporal demens favner om flere nevrodegenerative sykdommer, som fører til tap av hjerneceller i frontallappene og/eller temporallappene. Frontotemporal demens kan deles inn i to fenotypiske grupper etter endringer enten i atferd eller språk.
Fra andre tidsskrifter
Ved bruk av avansert modellering kan pluripotente stamceller differensieres til hjertevev.
Aktuelt
Legeforeningens kampanje «Gjør Kloke Valg» vil forhåpentligvis bidra til at vi ikke gjør for mye, ikke for lite, men akkurat passe.
Aktuelt i foreningen
– Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette, skriver Marit Hermansen.
Legelivet.
Fastlegen min er fantastisk. Hun har et skjelett som heter Charlotte og en rød sykkel med blomsterkasse foran og bak. «Syklemelding», står det på skiltet.
Originalartikkel
I 70 prosent av tilfellene med familiær ALS og 10 prosent av de med sporadisk form kan genetisk utredning gi en diagnose stilt på molekylært nivå. Betydningen for slektningers sykdomsrisiko kan være usikker, og den psykologiske belastningen stor.
Leder
Pasienter med alvorlig og mulig arvelig sykdom og deres slektninger kan ha nytte av genetisk utredning og veiledning, også når prediktiv gentesting ikke er aktuelt.
Medisinsk etikk
Det har oppstått et nytt informasjonsdilemma for leger ved offentlige sykehus: Bør de informere kreftpasienter om at det finnes et kostbart privat behandlingstilbud?
Medisinsk etikk
Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal respekteres?
Medisinsk etikk
Nye kreftlegemidler som har dokumentert effekt og markedstilgang i Norge, men som venter på vurdering i Beslutningsforum, setter onkologer i utfordrende etiske situasjoner.
Annonse
Annonse
Fra andre tidsskrifter
SGLT2-hemmere og GLP1-agonister gir lavere dødelighet enn DPP4-hemmere ved type 2-diabetes, viser ny metaanalyse.
Fra andre tidsskrifter
Dataene fra PACE-studien er analysert på nytt. Det gir andre resultater enn de tidligere publiserte.
Fra andre tidsskrifter
Kreftceller skaffer seg næringsstoffer fra friske naboceller gjennom autofagi. Dette viser en norsk studie.
Legelivet.
At veiledning i spesialistutdanningen har stor betydning i utdanningsløpet er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av iPad som beslutningsstøtte førte til dobling av andelen som gjennomførte tarmkreftscreening.
Debatt
Det er dessverre uklarheter i valg av referanseverdier og grenseverdier for spirometri. Vi foreslår endringer.
Debatt
Antall brukere av det antipsykotiske medikamentet kvetiapin øker dramatisk. Det brukes nærmest utelukkende på andre indikasjoner enn behandling av psykoser.
Reportasje
Målet om én innbygger – én journal ble satt av regjeringen i 2012. Seks år senere er det fremdeles langt frem. Når Tidsskriftet spør partene i saken, blir svarene vage og mangelfulle.
Fra redaktøren
Hovedårsaken til utsettelsen er at helseregionene har avvist et felles, nasjonalt journalsystem.
Originalartikkel
Fra London og andre storbyer i Europa rapporteres det om bruk av rusmidler under sex – ofte betegnet «chemsex», særlig blant menn som har sex med menn. Fra Norge finnes det ingen studier om denne atferden, men denne spørreundersøkelsen fra Olafiaklinikken kan gi et bilde på de norske forholdene.
Redaksjonell kommentar
Kjemsex er bruk av psykoaktive stoffer i forbindelse med sex. Som leger bør vi hjelpe folk til å beskytte seg mot helserisiko.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Medisinen i bilder
Det 3D-rekonstruerte CT-bildet viser her komplekse pulmonale arteriovenøse malformasjoner – en unormal kommunikasjon mellom pulmonalarterier og pulmonalvener – hos en mann i 30-årene som ble innlagt grunnet akutt dyspné.
Debatt
Det er akutt behov for dialog mellom fagpersoner. Splittelsen i fagmiljøet skader pasientene.
Klinisk oversikt
Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som kjennetegnes ved kløe, tørr hud og eksem. Sykdommen forårsakes av et samspill mellom gener og miljø. Optimal lokalbehandling er forbundet med redusert alvorlighetsgrad og forbedret livskvalitet.
Tidligere i Tidsskriftet
Før herjet det en sykdom som legene stort sett ikke så noe til, men som metall-arbeidere var godt kjent med.
Debatt
Forskning gir i liten grad svar på om fysisk trening er bra for personer med alvorlige psykiske lidelser. Det er gjort for få studier av høy metodisk kvalitet.
Medisin og tall
Når man sammenligner effekt av forskjellige behandlinger, er det noen ganger tilstrekkelig å sammenligne andelen pasienter med en hendelse i løpet av en definert tidsperiode.
Fra redaktøren
Klimaendringene er en av våre største helseutfordringer. Det siste vi trenger for å møte dem er egne fantasivirkeligheter og tøvete konspirasjonsteorier.
Debatt
Trening er god medisin i rehabilitering av hjerte- og lungesyke.
Legelivet.
Ikke innskrenk blikket til lærebøkenes etablerte kunnskap. Ved å se utover det store kunnskapslandskapet kan vi kartlegge ukjente områder og derved avdekke ny kunnskap.
Debatt
Kan kravene til brukermedvirkning få uheldige konsekvenser for grunnforskningen?
Originalartikkel
Etter 37 øyeblikkelig hjelp-samtaler på poliklinikker i psykisk helsevern hvor bruk av tvungent psykisk helsevern ble vurdert, ble det foretatt intervjuer av de øyeblikkelig hjelp-ansvarlige.

Utdanning

Kronikk
Norge er ett av få land som primært legger vekt på karakterer ved opptak på medisinstudiet, men sikrer det at de beste studentene blir valgt ut? Bør vi legge andre kriterier til grunn?
Debatt
Er tiden inne for en nasjonal avsluttende eksamen i medisinstudiet? Norsk medisinstudentforening sier forbeholdent ja.
Debatt
Det må etableres et system som gjør at god undervisning gir meritter ved vurdering av akademisk kompetanse.
Leder
Fra 2019 blir turnustjeneste, nå LIS1, en obligatorisk del av spesialiseringen for leger – det er en god ordning.
Kronikk
Hvordan kan vi best strukturere opptaket til medisinstudiet for å sikre de best egnede legene?
Originalartikkel
Studien viser at de vanligste bivirkningene var blødninger – hvorav flest hjerneblødning, mens blodpropp, kognitiv påvirkning, hodepine og håravfall var andre bivirkninger. Faktorer som øker risiko er høy alder, høy komorbiditet, redusert nyrefunksjon og kombinasjon av flere legemidler.
Leder
En gjennomgang av bivirkninger ved bruk av nyere antikoagulasjons-midler viser at alvorlige blødninger er de farligste bivirkningene.
Fra andre tidsskrifter
Høyintensitetstrening bedrer ikke kognitiv funksjon hos pasienter med demens. Det viser en ny studie.
Intervju
For Ingrid Petrikke Olsen markerte vårens uteksaminering av fire ferske leger ved studiested Finnmark prikken over i-en i et karrierelangt prosjekt.
Fra andre tidsskrifter
Det er ikke holdepunkter for å anbefale screening for D-vitaminmangel eller å gi rutinemessig D-vitamintilskudd.
Kronikk
Riktig og tidlig behandling av hjerneslag er godt investerte ressurser. Men hvordan kan vi bedre skille hjerneslag fra hjerneslagimitatorer? Mange pasienter med hjerneslagimitatorer får bedre pasientforløp dersom tidlig diagnostikk forbedres.
Debatt
En god henvisning skal beskrive pasienten og det aktuelle problemet, men bør også inneholde en klar bestilling til spesialisthelsetjenesten.
Klinisk oversikt
Cerebral venetrombose er en sjelden tilstand, men likevel blant de vanligste årsakene til hjerneslag hos mennesker under 45 år. Tilstanden kan by på utfordringer for klinikere.
Personlige opplevelser
Det er bra for meg at jeg forstår hvordan det er å lengte etter et bedre utseende, og det er bra at jeg vet hvordan det er å skamme seg. Men jeg irriterer meg over at jeg ikke helt klarer å etterleve min egen holdning om at utseende egentlig ikke betyr noe.
Debatt
Er kosmetisk medisin, med sitt mål om å perfeksjonere friske, normale mennesker, forenlig med legegjerningen og god legeetikk?
Fra andre tidsskrifter
Halvårlig utdeling av azitromycin til alle barn under fem år i afrikanske landsbyer førte til færre dødsfall, men slik praksis kan gi økt resistensutvikling.
Fra andre tidsskrifter
Et protein med viruslignende egenskaper kan kapsle inn mRNA for å transportere det fra nevron til nevron.
Fra andre tidsskrifter
Kirurgens kjønn har ingen betydning for dødeligheten etter operasjon. De eldste kirurgene har best resultater. Det viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Nye kombinasjonspreparater mot malaria er like effektive som etablerte kombinasjonspreparater. Det viser en ny studie.
Annonse
Annonse